โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๓๔ ๓๑๑๑๑๐   โทรสาร ๐ ๓๔ ๓๑๑๑๑๐

website: http://www.rpca.ac.th/