ด้านอุปกรณ์
การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

 

                 รายงานศึกษาฉบับนี้ได้ทำการศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ของตำรวจในประเทศต่างๆ เพื่อทราบถึงมาตรฐานการจัดวัสดุอุปกรณ์ประจำกายและพาหนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจของต่างประเทศเปรียบเทียบกับสภาพความจำเป็นในการใช้ในการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ในปัจจุบันประเด็นเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจไม่ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากแต่ยังมีความจำเป็นทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้กำลังเท่าที่จำเป็นให้พอกับการปฏิบัติภารกิจเท่านั้นโดยไม่ให้เกิดความรุนแรงกับประชาชนแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้กระทำผิดก็ตาม จากการศึกษาพบว่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของตำรวจไทยควรมีการพัฒนาในหลายประเด็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคำนึงความจำเป็นในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

                 จากการศึกษาทบทวนวิเคราะห์แนวคิดในด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจ สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพัฒนาในสถานีตำรวจสมับใหม่ได้ดังนี้
                 วัสดุประจำกาย
                 จากการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุประจำกายของเจ้าหน้าที่ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดวัสดุอุปกรณ์ประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนี้
                  เครื่องแบบสายตรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ ประกอบกับกางเกงที่ฉีกขาดง่ายไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งตามแนวปฏิบัติในต่างประเทศนิยมใช้เสื้อแขนสั้น กางเกงสนาม และสวมเสื้อสะท้อนแสงทับสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในช่วงฤดูร้อน
                  เสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองตองอ่อนซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่ายและมีความปลอดภัยมากกว่าเสื้อสะท้อนแสงสีดำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน
                  อุปกรณ์มาตรฐานประจำกาย ได้แก่ ไฟฉายกันน้ำ วิทยุ กุญแจมือ สเปรย์พริกไท อาวุธประจำกาย โดยชุดเครื่องแบบมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน
                  ในส่วนอาวุธประจำกายในบางประเทศมีการพิจารณาใช้ไม้คฑาแบบย่อเก็บได้ (Extendable Baton) ซึ่งมีอันตรายน้อยกว่าไม้กระบองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมฝูงชนแทนไม้กระบองเพื่อสะดวกในการพกพา ซึ่งการใช้ไม้คฑาจะเป็นประโยชน์ในเข้าการระงับเหตุโดยไม่ทำให้ผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรง
                  ควรมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคแบบพกพาเพื่อใช้ข้อมูลสนเทศตำรวจได้ทันทีในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันอาจมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่ออินเตอร์เน็ตและอาจประยุกต์เชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) เพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ข้อมูลพาหนะ ข้อมูลบุคคลต้องสงสัย ข้อมูลทรัพย์หาย ข้อมูลทะเบียนราษฎร์


เครื่องแบบแขนสั้น เกราะอ่อน กางเกมสนามที่มีความคล่องตัวและเหมาะกับสภาพอากาศมากกว่าเครื่องแต่งกายตำรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีช่องใส่อุปกรณ์ประจำกายของตำรวจ ซึ่งประกอบด้วย วิทยุสื่อสาร สเปรย์พริกไท กุญแจมือ รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ
       

เสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าเสื้อสีดำในปัจจุบัน

 

ตัวอย่างคทาแบบย่อเก็บได้ใช้เป็นอาวุธประจำกาย ซึ่งปัจจุบันมีการออกแบบให้สามารถใช้เป็นไฟฉายได้ด้วย

 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การเข้าระงับเหตุมีความปลอดภัยมากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ก่อเหตุเกินความจำเป็น

 
 
                 ยานพาหนะ
                 ปัจจุบันพาหนะตำรวจได้มีการพัฒนาเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ ตลอดจนมีการคำนึงถึงประเด็นทางสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับพาหนะของตำรวจมีข้อเสนอแนะดังนี้
                  ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือของสายตรวจรถจักรยาน ซึ่งมีงานศึกษาเกี่ยวกับสายตรวจจักรยานพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอึดอัดไม่คล่องตัวไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ และพาหนะที่ใช้ไม่มีคุณภาพไม่แตกต่างกับที่หาซื้อได้ในท้องตลาดทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและขาดผลในการข่มขู่ยับยั้ง ควรมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยใช้เสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และปรับปรุงคุณลักษณะของรถจักรยาน
                  ปัจจุบันตำรวจไทยได้ใช้รถกระบะในการจับกุมผู้กระทำผิดบรรทุกขึ้นท้ายรถ ซึ่งถูกมองจากนักสิทธิมนุษยชนว่าเป็นการประจานผู้ต้องหา และมีการใช้เครื่องพันธการที่อาจมองได้ว่าเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพทางร่างกายเกินความจำเป็น ควรมีการนำรถตู้หรือรถยนต์สายตรวจแบบรถยนต์นั่งซึ่งมีพื้นที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในรถมาใช้เพื่อการควบคุมเป็นสัดส่วนปลอดภัย และลดความจำเป็นในการใช้เครื่องพันธนาการโดยเฉพาะในคดีเด็กและเยาวชนซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
                  รถจักรยานยนต์สายตรวจควรมีสัญญาณไซเรน อุปกรณ์ขยายเสียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ความเร็วในการติดตามคนร้ายหรือเข้าระงับเหตุ และควรมีที่เก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
                  รถยนต์สายตรวจจะมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้สามารถตรวจสอบบุคคลและพาหนะต้องสงสัยได้ทันทีซึ่งในประเทศไทยมีความพยายามพัฒนาระบบ DXC ซึ่งอาจใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) กับ รถสายตรวจเพื่อทราบตำแหน่งรถสายตรวจและช่วยในการควบคุมสั่งการในการเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  รถยนต์สายตรวจอาจมีการพิจารณาติดตั้งกันชนพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าระงับเหตุและการไล่ติดตามผู้กระทำผิด
                  รถยนต์สายตรวจอาจมีการพิจารณาติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีกรณีมี ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้


ตัวอย่างจักรยานสายตรวจที่ใช้เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเพื่อความคล่องตัว และใช้รถจักรยานที่มีมาตรฐาน
และติดตั้งกล่องอุปกรณ์ที่   ตัวรถ นิยมติดตัวอักษร Police ที่จักรยาน


ตำรวจต่างประเทศใช้รถแวนหรือรถยนต์นั่งที่มีพื้นที่ควบคุมผู้ต้องหาด้านหลัง หรือใช้ในการเก็บอุปกรณ์


รถยนต์สายตรวจมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และระบบ GPS เพื่อใช้ในการควบคุมสั่งการรถสายตรวจ


บางประเทศมีการใช้อุปกรณ์ CCTV ในการปฏิบัติงานสายตรวจ เพื่อบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่
และอาจใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในกรณีมีข้อโต้แย้งในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ


กันชนรถสายตรวจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย
ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้รถไล่ตามคนร้าย และทำให้รถสายตรวจดูน่าเกรงขามส่งผลในการข่มขู่ยับยั้ง


รถจักรยานยนต์สายตรวจในปัจจุบันไม่มีไซเรน อุปกรณ์ขยายเสียง และกล่องเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

 

                 พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการและการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
                 ระบบห้องปฏิบัติการ (operation room) ในลักษณะศูนย์ควบคุมสั่งการ (Command and Control Centre) เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดในการเข้าระงับเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบศูนย์ควบคุมสั่งการที่ดียังสามารถใช้เป็นระบบรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกำหนดมาตรการในการป้องบกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 ปัจจุบันระบบการควบคุมสั่งการมีการใช้งานในกองบัญชาการตำรวจนครบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูล (ศปก.น.) เพียงแห่งเดียว ซึ่งตามมาตรฐานสากลระบบการควบคุมสั่งการควรมีอยู่ในทุกสถานีตำรวจ และมีระบบต่างๆ
สำหรับการปฏิบัติงานดังนี้
                  มีเชื่อมโยงกับระบบ CCTV ในพื้นที่
                  มีระบบส่งผ่านข้อมูลเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกลาง (เช่น ศปก.น.) โดยอัตโนมัติ
                  มีระบบการบันทึกและจำแนกข้อมูลการรับแจ้งเหตุสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่
                  ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบแจ้งพิกัดตำแหน่งรถสายตรวจในพื้นที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) สำหรับศูนย์ปฏิบัติเพื่อใช้ในการสั่งการรถสายตรวจในการเข้าระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม และใช้ในการควบคุมการเส้นทาง การออกตรวจของเจ้าหน้าที่
                  อาจมีการพิจารณารวมห้องปฏิบัติการในการควบคุมและสั่งการจราจรกับสายตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม



ตัวอย่างการจัดห้องปฏิบัติการในระดับสถานีตำรวจที่มีอุปกรณ์ควบคุมสั่งการครบถ้วน

 

            พัฒนาอุปกรณ์และระบบการตรวจจับการกระทำผิดแทนการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
                 ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการตรวจจับและควบคุมสอดส่องผู้กระทำผิดโดย ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการออก
ปฏิบัติการซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการกระทบกระทั่งกับประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบได้โดยง่าย ในระบบงาน
ของสถานีตำรวจสมัยใหม่ควรให้ความสำคัญกับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีในการตรวจจับผู้กระทำผิดเพื่อลดภาระของตำรวจ โดยเฉพาะความผิด
เกี่ยวกับด้านจราจรซึ่งปัจจุบันประชาชนมีความนิยมติดตั้งกล้องติดหน้ารถยนต์ซึ่งหากสนับสนุนให้มีการแจ้งข่าวและให้รางวัลกับประชาชนกรณีตรวจพบ
ผู้กระทำผิดก็จะช่วยให้การสอดส่องผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าการใช้กำลังตำรวจที่มีภาระงานมากอยู่แล้วใช้กำลังออกไปตรวจตราจับกุม
และยังจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น