-วิธีการดำเนินการ-
 
                      กำหนดมาตรฐานการพัฒนาสถานีตำรวจ เป็น 5 ด้าน
                                     ด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
                                     ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่างๆ
                                     ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                                     พัฒนาระบบการบริหารงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านควบคุมการจัดการจราจรและงานอำนวยการ
                                     ด้านบุคลากร

                      พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจนำร่องที่จะเป็นสถานีตำรวจต้นแบบที่ล้ำสมัย จำนวน
3 สถานี คือ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจภูธร บางแก้ว

                      จัดทำโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยฯ พร้อมประมาณการงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานีตำรวจให้มีระบบงานที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน

                      ให้สถานีตำรวจนำร่องดำเนินการพัฒนาสถานี และระบบงานให้เป็นมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ

                      ติดตามประเมินผลการดำเนินการทุก 1 ปี เพื่อประเมินความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ