ตัวชี้วัด

                             คดีความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ ต่อจำนวนประชากรแสนคน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                             คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                             ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของสถานีตำรวจเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559