ด้านบุคลากร
การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานบุคคล


                จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากรายงานวิจัยทบทวนองค์ความรู้ตำรวจ พบว่าการบริหารงานตำรวจยังคงมุ่งเน้นสายการบังคับบัญชามากเกินไป
ถึงแม้จะมีการกล่าวถึงการกระจายอำนาจมีการบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และมักจะมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองทั้งการบรรจุ สรรหา และแต่งตั้งข้าราชการที่มีลักษณะของระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) มากกว่าที่จะแต่งตั้งในระบบ คุณธรรม (Merit system) นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสายงานสอบสวนที่มักจะไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ทำงานโดยลำพัง มีการนำข้าราชการตำรวจไปใช้ทำงานธุรการซึ่งไม่ใช่ความถนัดและไม่ตรงกับสายงานที่ฝึกอบรมมา ขาดแคลนบุคลากรด้านงานชุมชนสัมพันธ์ทั้งที่กลยุทธกลยุทธการป้องกันอาชญากรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะของตำรวจผู้รับใช้ประชาชนเป็นกรอบแนวคิดหลักที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

                จากการศึกษาทบทวนวิเคราะห์เรื่องปัญหาโครงสร้างการบริหาร และการบริหารงานบุคคลสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพัฒนาในสถานีตำรวจสมัยใหม่ได้ดังนี้

                จัดตั้งคณะกรรมการกลางกำกับดูแลการบริหารสถานีตำรวจ
                หากเปรียบเทียบการบริหารงานตำรวจในประเทศอังกฤษหรือประเทศญี่ปุ่นก็จะมีระบบเดียวกันคือระบบคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานตำรวจซึ่งจะมีผู้แทนจากรัฐบาลกลาง สภาท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกำกับดูแลการบริหารงานตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าตำรวจในระดับสูงที่ดูแลพื้นที่จะต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางดังกล่าวซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของตำรวจมีการแทรกแซงทางการเมืองลดน้อยลง

                มีระบบการสมัครคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งแทนการแต่งตั้งจากส่วนกลาง
                โดยแท้จริงการบริหารงานบุคคลในส่วนของการแต่งตั้งและสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นไม่ควรใช้ระบบการแต่งตั้งจากส่วนกลางซึ่งจะทำให้เกิดการแทรกแซงได้ง่าย ควรดำเนินการโดยระบบการสมัครคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งให้มีการนำเสนอผลงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมให้คณะกรรมการกลางทำหน้าที่พิจารณา ซึ่งจะทำให้โอกาสได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งมากขึ้นจากการที่ต้องเสนอคุณสมบัติให้คณะกรรมการพิจารณา และจะเป็นการป้องกันไม่ได้เด็กเส้นเด็กนายที่ไม่มีคุณสมบัติขาดความเหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งได้

 

                ระบบโครงสร้างงานชุมชนสัมพันธ์
                กลยุทธการสร้างชุมชนเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘กลยุทธตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing)’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ใช้กันอยู่แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการศึกษาจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ Community Policing อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในระดับสถานีตำรวจกลับเป็นเพียงหน้าที่ย่อยของฝ่ายป้องกันปราบปรามโดยในแต่ละสถานีตำรวจกลับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบเพียง 3-5 นายเท่านั้น จึงควรมีการขยายอัตราเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานด้านชุมชนสัมพันธ์ให้มีจำนวนมากขึ้นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล

                พิจารณาปรับโครงสร้างบุคลากรระดับสถานีตำรวจ
                ปัจจุบันพบว่าการทำหน้าที่ทางด้านบริหารและธุรการมีการใช้เจ้าหน้าที่ที่มีชั้นยศซึ่งผ่านการฝึกทางด้านยุทธวิธีไม่ได้มีความชำนาญด้านงานธุรการบริหารมาทำหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการใช้คนที่ขาดความชำนาญมาทำหน้าที่ซึ่งจะทำให้งานด้อยประสิทธิภาพ จึงควรมีการปรับโครงสร้างกำลังพลที่ทำหน้าที่ธุรการหรืองานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการด้านยุทธวิธีควรจะใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องมีชั้นยศ และสรรหาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาดำเนินการ หรือใช้การจ้างงานเอกชน (Outsourcing) เข้ามาทำหน้าที่แทน เช่น งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานบันทึกข้อมูล งานบริการรับโทรศัพท์ และงานบริหารทั่วไปในศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เป็นต้น