-หลักการและเหตุผล-

                   ตามที่รัฐบาลได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียนอันเป็น
การวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียนคือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้อาเซียน
ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ การทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยงานหลักที่สัมผัสใกล้ชิด
และให้บริการประชาชนโดยตรงก็คือสถานีตำรวจถือเป็น “จุดยุทธศาสตร์สำคัญ” ในกระบวนงานยุติธรรม ภารกิจของสถานีตำรวจ ถือเป็นภารกิจหลักของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทุกด้าน ความสำเร็จ ความเชื่อมั่นศรัทธา และความล้มเหลวในภารกิจของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานยุติธรรม จะอยู่ที่
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นต้นธารของการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการเบื้องต้นที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น หากสถานีตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน เป็นธรรม มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลจักส่งผลให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจ และกระบวนงานยุติธรรมของประเทศ จะพัฒนาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 
                   โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย บูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโครงการที่ถูกกำหนดไว้ใน
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561 รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนงานยุติธรรมมีระบบการทำงานที่ทันสมัย กำหนดขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทำงาน ขยาย พัฒนา และปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเป็น
มาตรฐานสากล และสามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานยุติธรรมได้สะดวกและทั่วถึง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานยุติธรรมและภาคประชาชนในการรับบริการงานยุติธรรม

 
                   ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการสถานีตำรวจ ล้ำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมทุกด้านเป็นสถานีต้นแบบ และเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ