ด้านโครงสร้าง
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถานีตำรวจเพื่อการป้องปรามอาชญากรรม
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
   

                    การศึกษาแนวคิดด้านการจัดสถานีตำรวจยุคใหม่ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการออกแบบสถานีตำรวจเนื่องจากสถานีตำรวจเป็นส่วนราชการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐในประเทศอังกฤษบ่งชี้ว่าประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งในห้าเข้ามาใช้บริการสถานีตำรวจในแต่ละปี และเป็นจำนวนถึงหนึ่งในสามที่เข้าใช้บริการสถานีตำรวจในทุกรอบสามปี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเก็บข้อมูลจำนวนครั้งของการใช้บริการสถานีตำรวจที่แน่ชัดในประเทศไทยแต่ก็เชื่อได้ว่าสถานีตำรวจเป็นหน่วยงานราชการที่สำคัญที่มีประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งอย่างแน่นอน

                    การออกแบบสถานีตำรวจนั้นมีความสำคัญทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน อีกทั้งการออกแบบสถานีตำรวจที่ดียังจะมีส่วนช่วยในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอีกด้วย จากการศึกษาด้านแนวคิดการออกแบบสถานีตำรวจจากต่างประเทศและปัญหาที่พบในประเทศไทย สามารถสรุปแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงเรื่องรูปแบบอาคารและการออกแบบสถานีตำรวจที่ควรนำมาพัฒนาสถานีตำรวจสมัยใหม่ได้ดังนี้

                    การช่องทางการให้บริการประชาชน
                    ข้อมูลการสำรวจประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชนในปี พ.ศ.2557 ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชนต่อการให้บริการบนสถานีตำรวจพบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการติดต่อใช้บริการสถานีตำรวจที่ประชาชนไม่พึงพอใจที่มักพบเจอได้แก่ปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นปัญหามากสำหรับสถานีตำรวจในเขตเมืองเนื่องจากสถานีตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเป็นข้อจำกัดในด้านสถานที่ แต่หากพิจารณาถึงภารกิจงานที่ประชาชนต้องมาใช้บริการตำรวจนั้นการให้บริการบางอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาติดต่อที่สถานีตำรวจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็น่าที่จะสามารถขยายจุดให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ไปยังหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น ป้อมตำรวจ จุดรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าการเดินทางมาสถานีตำรวจ โดย
                     การติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับจุดบริการประชาชนของตำรวจในพื้นที่ โดยมีพนักงานสอบสวนเวรบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมาย จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการรับแจ้งความเบื้องต้น ผ่านระบบสื่อสารทางไกลเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเดินทางมาสถานีตำรวจเท่าที่จำเป็น และให้ตำรวจมีการจัดเตรียมงานเอกสารต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การติดต่อที่สถานีตำรวจใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด
                     พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดให้บริการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนหลายอย่างได้ เช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จัดการไกล่เกลี่ย
                     สามารถออกเอกสารเพื่อให้บริการเปรียบเทียบปรับผ่านจุดบริการรับชำระเงิน (Counter Service) ต่างๆ และร้านสะดวกซื้อ
                     การให้บริการรับคำขออนุญาตต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (online application) ซึ่งอาจมีตัวแทนเอกชนมารับบริหารจัดการในลักษณะเดียวกับการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (visa) ในหลายประเทศ

                    การจัดพื้นที่พักสำหรับการให้บริการ
                    จากงานวิจัยเดียวกัน ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญอีกประการว่าประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกในการขณะมาแจ้งความ อันได้แก่ ห้องน้ำมีห้องน้ำเดียวไม่แยกบริการชายหญิง สถานที่นั่งรอร้อนและคับแคบ และไม่มีน้ำดื่มบริการ ในการแก้ไขปัญหามีข้อเสนอในการออกแบบสถานีตำรวจจากงานของ Roger and Houston ได้นำเสนอว่าสถานีตำรวจที่ดีควรมีการจัดพื้นที่ต้อนรับไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งแยกส่วนกับพื้นที่ปฏิบัติงานของตำรวจโดยมีลักษณะที่สร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้บริการและมีลักษณะการจัดที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการรู้สึกเป็นมิตร โดย

                     มีลักษณะการจัดที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการรู้สึกเป็นมิตรและไม่สร้างความแปลกแยก
                     จัดพื้นที่นั่งรอให้แยกจากห้องสอบสวนเพื่อให้ประชาชนและญาติที่อยู่ระหว่างรอการดำเนินงานทางเอกสารต่างๆ ไม่ต้องแออัดในพื้นที่สอบสวนและรู้สึกผ่อนคลาย
                     จัดมุมหนังสือและน้ำดิ่มในพื้นที่ต้อนรับเพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการระหว่างรอรับบริการ
                     มีการจัดโต๊ะยาวต้อนรับ(counter) ในการให้บริการที่ดี ที่มีลักษณะกว้างขวางเพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ อยู่ในจุดที่เข้าถึงง่าย และไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นระหว่างโต๊ะบริการกับประชาชน
                     จัดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภายในสถานีตำรวจที่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถานีตำรวจเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one-stop service) เพื่อให้จุดประชาสัมพันธ์จุดเดียวสามารถตอบคำถามประชาชนได้ทุกเรื่อง
                     ส่วนต้อนรับจะต้องพิจารณาถึงผู้รับบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อที่แตกต่างกัน ซึ่งบางส่วนอาจมีความประสงค์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร บางส่วนอาจต้องการติดต่อทางคดี และบางส่วนอาจมารับบริการเรื่องการชำระค่าปรับ หรือการขอดำเนินการทางธุรการเท่านั้น ซึ่งควรมีการออกแบบพื้นที่รองรับผู้รับบริการในแต่ละประเภทให้เหมาะสม ไม่ควรให้พนักงานสอบสวนเวรเป็นผู้ให้บริการในทุกเรื่อง


ตัวอย่างที่การจัดพื้นที่ต้อนรับและสถานที่พูดคุยที่สร้างความรู้สึกสบายใจให้กับผู้มาใช้บริการ
และเคาเตอร์ให้บริการที่เปิดโล่งเข้าถึงง่าย และมีข้อมูลพร้อมให้บริการ


                    การจัดห้องสำหรับซักถามแยกเป็นการเฉพาะ
                    ในคดีความผิดบางประเภท เช่น ความผิดทางเพศ ความผิดที่ผู้กระทำผิดเป็นเด็กและเยาวชน หรือความผิดประเภทอื่นๆ ที่อาจทำให้ผู้กระทำผิดหรือเหยื่ออาชญากรรมเกิดความอับอาย จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ส่วนตัวในการซักถามและบริการด้านความช่วยเหลือหรือการดำเนินการต่างๆ แยกจากพื้นที่สาธารณะไม่ให้ผู้กระทำผิดหรือเหยื่ออาชญากรรมเกิดความอับอาย ซึ่งจากการศึกษางานวิชาการด้านการออกแบบสถานีตำรวจได้ให้ความสนใจพิเศษกับการจัดสถานที่ที่สร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้บริการเนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากบ่งชี้ว่ามีความรู้สึกไม่ดีในการเข้าไปใช้บริการห้องสอบสวนพิเศษที่ปิดทึบ นอกจากนี้การจัดห้องซักถามแยกเฉพาะควรมีระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง (VDO) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีในกรณีที่ไม่สามารถติดตามผู้เสียหาย/พยาน หรือจำเลยกลับคำให้การในชั้นศาลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี โดยห้องซักถามแยกนั้นเป็นมาตรฐานที่สถานีตำรวจทุกแห่งต้องมีในหลายประเทศ

                    การออกแบบอาคารและจุดให้บริการให้มีลักษณะโดดเด่นเพื่อการประชาสัมพันธ์
                    การออกแบบอาคารสถานีตำรวจที่ดียังสามารถช่วยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชน (public reassurance)                                         จากการศึกษาด้านการออกแบบสถานีตำรวจมีแนวคิดหลายประการในการออกแบบอาคารให้มีลักษณะโดดเด่นเพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ในการป้องปรามอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไว้ ยกตัวอย่างเช่น
                     มีพื้นที่ว่างหรือการจัดห้องประชุมใหญ่เพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ และพบปะประชาชนในพื้นที่ (public meetings)
                     มีการจัดพื้นที่นิทรรศการเล็กๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่ ข้อมูลเผยแพร่เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และผลงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันอาชญากรรมกับประชาชนที่มาติดต่อระหว่างรอรับบริการ
                     การจัดอาคารสถานที่ที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจของประชาชนที่มาใช้บริการและประชาชนที่ผ่านมา โดยแสดงให้ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นอาคารสำนักงานของตำรวจ ซึ่งการจัดอาคารตำรวจตามแนวคิดดังกล่าวหมายรวมถึงหน่วยบริการประชาชนหน่วยย่อยในพื้นที่เช่น ป้อมตำรวจ จุดรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจชุมชน
                     สถานที่จอดพาหนะที่เป็นระเบียบ เปิดโล่งเพื่อเข้า-ออกได้ง่าย สามารถมองเห็นได้ง่ายจากภายนอกเพื่อแสดงภาพลักษณ์

ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำรวจในพื้นที่อาคารสถานีตำรวจที่น่าสนใจ
 
ตัวอย่างอาคารสถานีตำรวจที่ดูสดุดตากระตุ้นให้เกิดความสนใจของผู้ใช้บริการและประชาชนที่ผ่านไปมา
 

ลานจอดรถที่เข้า-ออกง่ายและเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก

เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน

 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจของผู้ใช้บริการและประชาชนที่ผ่านไปมา