ด้านพัฒนาระบบ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน และค่าตอบแทน


               ปัญหาข้อจำกัดของงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของตำรวจที่มีสภาพ
ทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาที่มีการพูดถึงโดยตลอดและยังไม่ได้การแก้ไข จากงานวิจัยทบทวนองค์ความรู้ตำรวจซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตทำการรวบรวมข้อค้นพบจากรายงานวิจัยด้านตำรวจในช่วงท่านมาพบว่าการพัฒนาระบบงานตำรวจของไทยยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาสำคัญที่พบได้แก่การที่ตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากในขณะที่กำลังพลไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนตำรวจพบว่าการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตำรวจไม่ได้ถูกกำหนดในฐานะข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมกลับถูกกำหนดในฐานะข้าราชการพลเรือนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่รับมาจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีอัตราเงินเดือนต่ำแต่กลับมีภาระความรับผิดชอบงานที่เสี่ยงภัยและสามารถให้คุณให้โทษทางกฎหมายได้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตำรวจและเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบได้ง่าย


               อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังพลและงบประมาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อาจทำได้โดยง่าย เนื่องจากภาระงานตำรวจเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัยและเป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการดำเนินภารกิจจึงเป็นหน่วยงานราชการที่มีอัตราส่วนกำลังพลมากที่สุด การเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคลากรเพียงเล็กน้อยกลับส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินงบประมาณในภาพรวมของประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ระบบการจัดสรรงบประมาณยังเป็นระบบรวมศูนย์ที่มีการจัดสรรจากส่วนกลางจึงทำให้งบประมาณที่ตกมาจริงถึงสถานีตำรวจมีไม่เพียงพอ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนวิเคราะห์เรื่องปัญหาความขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์กำลังพล และเงินเดือนค่าตอบแทนตำรวจ สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพัฒนาในสถานีตำรวจสมัยใหม่ได้ดังนี้

               กำหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณบริหารระดับสถานีตำรวจ
               จากรายงานวิจัยทบทวนความรู้ตำรวจดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการพิจารณาในภาพรวมของหน่วยงานเดียวคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาจากส่วนกลางทำให้งบประมาณที่แท้จริงไม่ตกถึงสถานีตำรวจ ในการพัฒนาระบบงบประมาณของสถานีตำรวจสมัยใหม่จึงควรมีการกำหนดมาตรฐานอัตราครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสถานีตำรวจในระดับเล็ก กลาง ใหญ่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกรอบงบประมาณในการบริหารสถานีตำรวจและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในสถานีตำรวจแต่ละระดับที่ชัดเจน และการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบอัตราที่กำหนดให้งบประมาณที่แท้จริงลงไปถึงระดับสถานีตำรวจโดยไม่ต้องผ่านส่วนกลาง

               การสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น
               ข้อเสนอที่สำคัญประการหนึ่งจากการศึกษาทบทวนองค์ความรู้ตำรวจคือให้มีการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานในแต่ละสถานีตำรวจ โดยมีต้นแบบมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศอังกฤษพบว่าในแต่ละท้องถิ่นจะมีกองกำลังตำรวจของตนเองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากรัฐบาลกลางและการเก็บภาษีสนับสนุนจากรัฐบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งการบริหารงานตำรวจจะกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกลางซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย (Home Office) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ตำรวจมากยิ่งขึ้น และเป็นการขยายกรอบวงเงินงบประมาณของสถานีตำรวจให้เพิ่มขึ้นอีกมาก

               ในการพัฒนาสถานีตำรวจสมัยใหม่ต้นแบบ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ได้เสนอให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณรัฐบาลกลางให้กับสถานีตำรวจ และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจระดับสถานีตำรวจระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโดยคณะกรรมการต้องมาจากฝ่ายพลเรือนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ผู้แทนส่วนปกครองท้องถิ่น ผู้พิพากษา อัยการ นักวิชาการ ตัวแทนภาคนักธุรกิจ ทนายความ ตัวแทนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ และองค์กรพัฒนาภาคเอกชน เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและช่วยกำกับดูแลการทำหน้าที่ของตำรวจให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความเป็นเลิศในมิติของการบริหาร การบริการ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

               พิจารณาแนวทางจัดหารายได้เสริม
               ในหลายประเทศอนุญาตให้หน่วยงานตำรวจสามารถหารายได้เสริมจากผู้สนับสนุนภาคเอกชนโดยผ่านการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เนื่องจากพาหนะและอาคารหน่วยงานตำรวจนั้นเป็นที่สนใจและมักตั้งอยู่ในบริเวณที่สังเกตุได้เด่นชัด ซึ่งในปัจจุบันในประเทศก็มีการดำเนินการโฆษณาแฝงผ่านการสนับสนุนหน่วยงานตำรวจอยู่แล้ว หากแต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีระบบการจัดสรรรายได้ที่ชัดเจนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์


ตัวอย่างการสื่อโฆษณาผ่านการสนับสนุนหน่วยงานตำรวจ

               การพัฒนาระบบความก้าวหน้าและค่าตอบแทนระดับผู้ปฏิบัติงาน
               ปัญหาค่าตอบแทนและรายได้หากพิจารณาโดยแท้จริงแล้วความสำคัญน่าจะเป็นตำรวจ สายงานชั้นประทวนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงซึ่งมีภาระงานมากและเสี่ยงภัย ในขณะที่เงินตอบแทนน้อยซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนื่องจากเทียบอัตราเงินเดือนจากระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอเกิดปัญหาหนี้สิน ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ระดับชั้นประทวนขาดโอกาสความก้าวหน้าในการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ จะมีเพียงแค่การยกระดับเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรในช่วงปลายของอายุราชการซึ่งยังต้องปฏฆิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
               ในขณะที่ต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนและมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นถึงระดับหัวหน้างานในสายงานปฏิบัติ ในระบบสถานีตำรวจสมัยใหม่จึงควรมีการวางระบบความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้มีโอกาสเติบโตถึงระดับหัวหน้างานในสายงานปฏิบัติและมีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามระดับงาน ซึ่งหากมีระบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ดีแล้วก็จะทำให้มีความจำเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรในจำนวนที่น้อยลงและสามารถปรับเกลี่ยงบประมาณด้านบุคลากรดังกล่าวมาสนับสนุนค่าตอบแทนความก้าวหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้

               พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนตำรวจ
               เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ยังได้นำเสนอว่าหากพิจารณาถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตำรวจ พบว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ ผู้พิพากษา ดังนั้น บัญชีเงินเดือนของข้าราชการ ตำรวจให้ควรแยกออกจากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการทั่วไป รวมทั้งการคิดคำนวณเงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน ค่าตรากตรำ ค่าเสี่ยงภัย และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ
               อย่างไรก็ดีกับจำเป็นต้องพิจารณาถึงกำลังพลข้าราชการตำรวจในปัจจุบันซึ่งมีมากถึงกว่า 200,000 คน ซึ่งการเพิ่มรายได้ให้เพียงคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน จะเป็นภาระงบประมาณกว่า สองพันล้านบาทต่อปี จึงเป็นการยากที่รัฐจะเพิ่ม เงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจได้ทั้งหมด การจะเพิ่มรายได้และค่าตอบแทนตำรวจนั้นจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนภารกิจไปยังหน่วยงานอื่นหรือโอนย้ายตำรวจในงานที่ไม่ได้เป็นภารกิจหลักโดยตรงไปยังสังกัดอื่น รวมทั้งมีการแบ่งแยกกำลังพลข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำงานป้องกันปราบปรามซึ่งอาจใช้การจ้างงานเอกชนหรือสรรหาเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นมาทำงานทดแทนเพื่อให้การปรับฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายภาครัฐมากนัก