ด้านเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอาชญากรรม ข้อมูลคดี และการเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ
(Data Exchange Center : DXC)

 

               ระบบข้อมูลสนเทศอาชญากรรมได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในสถานีตำรวจ อย่างไรก็ดีจากการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลยุติธรรมทางอาญาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมพบว่าระบบข้อมูลสนเทศในทางคดีอาญาของสถานีตำรวจพบว่าระบบข้อมูลสนเทศในสถานีตำรวจยังขาดความครอบคลุมและขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
               จากการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศอาชญากรรมและระบบการจัดเก็บข้อมูลยุติธรรมทางอาญาได้สรุปประเด็นสำคัญที่อาจนำมาพัฒนาได้ดังนี้

               การบันทึกข้อมูลคนร้ายในระบบเชื่อมโยงสารสนเทศ
               รายงานศึกษาเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลยุติธรรมทางอาญาบ่งชี้ว่าแต่ละสถานีตำรวจมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่ออาชญากรรมไว้ แต่มักจัดทำในรูปแฟ้มประวัติเป็นเอกสารไม่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบให้กับศูนย์ข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังท้องที่อื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปราม แม้จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบ C3I และระบบ POLIS ก็เป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ต้องหาทางคดี ไม่มีระบบบันทึกข้อมูลอื่นๆ ของคนร้ายก่อนถูกจับกุมแต่อย่างใด จึงควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ก่อเหตุอาชญากรรมและข้อมูลช่วยเหลือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามมาตรฐานการพัฒนาสารสนเทศอญากรรมที่ไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับไว้ เช่น ระบบข้อมูลรูปพรรณทรัพย์หายเพื่อช่วยในการติดตามและสืบค้นกรณีตรวจยึดทรัพย์ของกลางได้ภายหลัง บันทึกประวัติของผู้มีแนวโน้มก่ออาชญากรรมที่สถานีตำรวจทำประวัติไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตามกรณีต้องสงสัยก่ออาชญากรรม ข้อมูลตำหนิรูปพรรณผู้ก่อเหตุพร้อมภาพสเก็ต(กรณียังจับกุมตัวไม่ได้) เพื่อเป็นข้อมูลให้ท้องที่อื่นช่วยในการติดตามสืบหาตัวคนร้าย ข้อมูลการรับแจ้งเหตุทางวิทยุหรือโทรศัพท์

               ระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
               จากการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลยุติธรรมทางอาญาพบว่าข้อมูลยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล และหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยต่างๆ มีลักษณะต่างคนต่างเก็บ และยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลหลายส่วนที่ซ้ำซ้อนกันแต่ต้องบันทึกซ้ำไปซ้ำมาเนื่องจากแต่ละหน่วยต่างก็มีแบบรายงานและมาตรฐานการจัดเก็บที่แตกต่างกัน โดยรายงานศึกษาดังกล่าวได้เสนอให้มีระบบฐานข้อมูลกลางยุติธรรมทางอาญา ซึ่งสถานีตำรวจต้นแบบควรมีการทดลองออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างตำรวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานพัฒนาปรับปรุงพฤตินิสัย (ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) ให้มีการส่งต่อข้อมูลทางคดีตั้งแต่รับแจ้งไปจนกระทั่ง ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการส่งต่อข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ท้องที่ใช้ในการสอดส่องพฤติกรรมเมื่อผู้กระทำผิดได้รับการปล่อยตัว

 

               ระบบแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping)
               ระบบแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) เป็นระบบข้อมูลสนเทศมาตรฐานในสถานีตำรวจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เฉพาะแต่การเป็นข้อมูลแสดงความถี่การเกิดเหตุ (Hot Spot) เพื่อการวางแผนป้องกันปราบปรามเท่านั้น ยังจะใช้ประโยชน์ในการสืบสวน เช่น การวิเคราะห์จุดเกิดเหตุเปรียบเทียบกับแผนประทุษกรรมเพื่อวางแผนในการติดตามตัวคนร้าย การวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่และพื้นที่ทำการของคนร้าย และการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม นอกจากนี้ระบบแผนที่อาชญากรรมยังใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ในปัจจุบันตำรวจไทยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในระบบ C3I แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมเข้าระบบพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศแผนที่อาชญากรรมแต่อย่างใด จึงควรมีการออกแบบและทดลองนำระบบแผนที่อาชญากรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับสถานีตำรวจ