ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

ผลผลิต
     สถานีตำรวจต้นแบบมีโครงสร้างการจัดระบบงานเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานครบถ้วน รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ผลลัพธ์
        ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         ระบบการอำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐานสากล
         ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย