-เป้าหมาย-
 

                      โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย บูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาสถานีตำรวจทั้งระบบให้เป็นมาตรฐาน อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม และการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด และสามารถเชื่องโยงข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจ ที่จะนำร่องในการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2561 จำนวน 3 สถานี ดังนี้
                       สถานีตำรวจในพื้นที่นครบาล จำนวน 1 สถานี คือ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
                       สถานีตำรวจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2
                       สถานีตำรวจในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จำนวน 1 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรภาค 1