-วัตถุประสงค์-
 
                              เพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
                              เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว
                              เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงาน ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด